top of page

PRIVACYVERKLARING

In deze privacyverklaring wordt de verwerking van uw persoonsgegevens door VZW Chemotivé, zijnde de verwerkingsverantwoordelijke, geregeld. VZW Chemotivé heeft maatschappelijke zetel te Leuvensesteenweg 287, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, met emailadres teamchemotive@gmail.com.

Deze privacyverklaring bevat essentiële en belangrijke informatie over uw persoonsgegevens en op welke manier deze worden verwerkt, alsook welke cookies er worden gebruikt. Wij rijden u aan deze aandachtig te lezen. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website verklaart u kennis te hebben genomen van deze privacyverklaring en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

1. Om welke persoonsgegevens gaat het?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

  • In geval van aanmelding op onze nieuwsbrief: uw naam en email adres, alsook uw IP-adres.

  • In geval van het plaatsen van een bestelling: alle velden in het formulier, waaronder uw naam, adres, telefoonnummer en email-adres, alsook uw IP-adres.

  • In geval van donatie: alle velden in het formulier, waaronder uw naam, email-adres en telefoonnummer, alsook uw IP-adres.

  • Voor zover u hiermee toestemt, gebruiken wij cookies, die informatie over uw websitegebruik opslaan.

VZW Chemotivé kan aldus uw persoonsgegevens op verschillende manieren bekomen:

  • Enerzijds door het gebruik van cookies

  • Tevens door uw registratie op de nieuwsbrief en bij het gebruik van onze website

  • Anderzijds door het plaatsen van bestellingen (koopovereenkomst) of het doen van donaties

2. Waarom verwerken we persoonsgegevens?

VZW Chemotive zal de bij u vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Het verzorgen en verbeteren van de website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de gerechtvaardigde belangen van VZW Chemotivé om haar website en dienstverlening te verbeteren.

  • Het u toezenden van bestellingen naar het door u doorgegeven adres, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst, naar aanleiding van de bestelling die u heeft geplaatst.

  • Het u toezenden van nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming, doordat u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief door middel van uw e-mailadres.

 

Uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt voor direct marketing, voor zover u hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Indien u reeds bent opgenomen in onze e-maillijst voor het ontvangen van nieuwsbrieven, kan VZW Chemotivé uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot VZW Chemotivé, haar producten, diensten en evenementen. VZW Chemotivé kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door VZW Chemotivé bewaarde documenten.

3. BEwaartermijn van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen u en VZW Chemotivé.

4. WELKE RECHTEN HEEFT u?

Wij zullen steeds de uitoefening van uw rechten waarborgen. Dit kan volledig kosteloos. U kunt uw rechten uitoefenen door ons te contacteren per e-mail: teamchemotive@gmail.com. Vermeld in de mail de reden van uw verzoek en welk recht u wenst uit te oefenen.

1. Toegang en inzage

U heeft het recht om op elk moment kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

2. Verbetering, wissing en beperking

U heeft steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen, aangezien u het recht heeft op juiste en actuele persoosngegevens. U kan eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

3. Vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde en gangbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

4. Verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. U heeft alsook het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.

5. Toestemming intrekken

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

6. Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zal door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

7. Klacht

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.

5. Welke veiligheidsmaatregelen nemen we?

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons heeft en daarom gaan we ook uiterst voorzichtig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de ongeoorloofde toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden, alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan VZW Chemotivé aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6. WAT zijn cookies? 

Een ‘cookie’ is een klein bestand uitgezonden door de server van VZW Chemotivé en geplaatst op de harde schijf van uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons team gelezen worden en dit enkel gedurende de duur van uw bezoek aan onze website.

Waarom gebruiken we cookies? Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

bottom of page